Přeskočit na obsah
Domů » FINANCE » Vypořádání společného jmění (SJM)

Vypořádání společného jmění (SJM)

Rozvodem manželství dochází k zániku společného jmění manželů (SJM), je však třeba ho vypořádat. Pokud nedošlo k vypořádání SJM již současně s rozvodem, což lze v rámci tzv. nesporného rozvodu dle ust. §757 obč. zák., máte na vypořádání SJM lhůtu 3 let od právní moci rozsudku o rozvodu manželství.

S vypořádání SJM však není dobré otálet, je třeba ho řešit co nejdříve po rozvodu. Čím více času od rozvodu uplyne, tím hůře se Vám budou shánět doklady a informace o společném majetku. Společně našetřené peníze na účtu manžela budou pryč a vy už se jich budete jen těžko domáhat.

I po rozvodu manželství je doporučováno uzavřít s bývalým manželem dohodu o vypořádání SJM, neboť se jedná o nejrychlejší a nejlevnější způsob vypořádání SJM.

Mgr. Karolína Kazdová, advokátka, Vám pomůže se sepisem dohody o vypořádání SJM dle ust. § 739 obč. zák. po rozvodu manželství, a v případě potřeby též se sepisem dohody dle ust. § 757 odst. 1 písm. c) obč. zák. v souvislosti s nesporným rozvodem.

V rámci vypořádání SJM se nejčastěji řeší vypořádání spoluvlastnictví k nemovitým věcem. V takovém případě je třeba, aby písemná dohoda (která musí být ověřeně podepsaná) splňovala obsahové i formální náležitosti, neboť tato dohoda bude předmětem vkladového řízení u katastru nemovitostí. Stejně jako v případě kupní smlouvy či darovací smlouvy není vhodné řešit dohodu o vypořádání SJM bez odborné pomoci, zejména jsou-li předmětem vypořádání nemovité věci. Nejedná se o úsporu na správném místě.

V rámci vypořádání SJM se velmi často řeší i problematika tzv. vnosů a investic. Jedná se o problematiku komplikovanou, zejména řeší-li se valorizace vnosů či investic za trvání manželství. Je třeba mít na paměti, že došlo-li za trvání manželství k vnosu z výlučného majetku do SJM nebo naopak k investici ze SJM do výlučného majetku jednoho z manželů, je třeba vnos či investici vypořádat do 3 let od rozvodu manželství. Následně – v rámci tzv. zákonné domněnky vypořádání SJM – již vypořádání vnosů a investic není možné.

Pokud mezi bývalými manželi k dohodě o vypořádání SJM nedojde, nezbývá než podat žalobu k soudu. Mgr. Karolína Kazdová, advokátka, Vám ráda pomůže se sepisem žaloby. Lze se též dohodnout na právním zastoupení v soudním řízení. Soudní řízení o vypořádání SJM je velmi často zdlouhavé a také finančně nákladné.

I v rámci soudního řízení je tedy doporučováno vždy usilovat o soudní smír či jinou formu dohody, kterých lze – s odbornou právní pomocí – dosáhnout často již v rámci prvního jednání ve věci, popř. v rámci tzv. mediace, nebo až později v průběhu soudního řízení.