Seminář s právními experty: Poprvé s profesorem Bejčkem

Známá advokátní kancelář Císař, Češka, Smutný uspořádala první z chystaných pravidelných seminářů, kterých se budou účastnit experti z oblasti práva. Vedl ho jeden ze spolupracovníků kanceláře a vedoucí katedry práva brněnské právní fakulty prof. JUDr. Josef Bejček, CSc a zaměřil se na problematiku teoretických a praktických souvislostí ochrany tzv. slabší strany v obchodních vztazích.

Hlavní myšlenkou semináře doktora Bejčka bylo hledání odpovědi na otázku, zda by se na kritéria „rovnosti“ či „slabosti“ mělo hledět subjektivně nebo objektivně, reálně nebo formalisticky. S objektivním posuzováním kritéria počítá i současná legislativa a podle Bejčka je velmi nepřesná a zjednodušující, protože se do pozice „zákonně slabšího“ může dostat i ekonomicky silnější subjekt.

Profesor dal za příklad přístup německých soudů, které prosazují jednotnou kontrolu standardu ochrany slabšího, a to nezávisle na podnikatelském či spotřebitelském statusu. Zdůraznil, že soudy v Německu neberou ohled na zvláštní ustanovení o zvycích a praxi používaných v obchodních vztazích – použití zakázané klauzule stanovují jako nepoctivou vůči zákazníkovi bez ohledu na podnikatelský status obou partnerů.

Český občanský zákoník hledí na problematiku jinak a chrání slabšího. Dle § 433 je pod ochranou kdokoliv slabší než silnější podnikatel a mimo jiné má spotřebitel speciální práva. Bejček si však nemyslí, že by soudy generální klauzuli v praxi příliš uplatňovaly. Zároveň dodal, že je pro volnější standard kontroly v obchodních vztazích. Soud by měl zohlednit dobrou víru strany, která použila nepoctivé obchodní podmínky. Podle profesora by ochrana slabší strany neměla zásadně oslabovat smluvní autonomii a svobodu a vyřadit soutěžní tržní mechanismus

Informace o advokátní kanceláři, kterou v roce 1993 založili JUDr. Pavel Smutný, JUDr. Jaromír Císař a prof. JUDr. Zdeněk Češka, CSc. najdete na akccs.cz.

JUDr. Pavel Smutný je člověk mnohých zásluh, za které obdržel cenu ministerstva kultury za přínos k rozvoji české kultury. Mimo jiné v roce 2009 založil se svými společníky nadační fond Bohemian Heritage Fund, který podporuje kulturní projekty,  a chrání národní kulturní dědictí. Více o nadačním fondu zde.  V roce 2011 například inicioval založení Ceny Arnošta Lustiga. Ocenění obdrží každý rok jeden český občan, který se, obdobně jako A. Lustig, zasloužil o udržení nebo rozvoj celospolečenských hodnost.