Jak se naučit anglicky

Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem. Tuto památnou větu pronesl první český prezident Tomáš Garrique Masaryk, jenž je považován za osvíceného politika, který byl jmenován profesorem filosofie a celkem sedmnáctkrát byl navržen na Nobelovu cenu míru. Je obecně platnou pravdou, že v současném světě se bez cizího jazyka neobejdeme. V souvislosti se stále sílící globalizací na nás čím dál tím více naléhá potřeba ovládat alespoň angličtinu, světový jazyk číslo jedna. Dobré jazykové znalosti nám otvírají dveře do světa. Můžeme snadno cestovat a získáme nové pracovní příležitosti.

Problém věčných začátečníků

Většina z nás touží umět cizí jazyk a být schopen komunikovat s ostatními příslušníky jiných zemí. Bohužel však zůstaneme už na samém začátku, který nám připadá jako prokletý, neboť se i přes námi vynakládané úsilí nejsme schopni pohnout z místa a stále používáme jen základní fráze a nejjednodušší gramatiku. Ani vlastní vůle to nezmění a nezvrátí tento uvedený fakt. Přesto jistě musí existovat řešení. Vždyť každý z nás se dokázal naučit minimálně jeden jazyk, kterým je jeho běžně používaná mateřština. Právě principy, pomocí kterých jsme zvládli používání mateřského jazyka, aplikuje do své praxe jazyková škola Lite, jež učí angličtinu zcela přirozeným způsobem.

Student v centru dění

První ze zásad při lekcích angličtiny je vytvoření přátelské atmosféry. Odpadne-li stres při výuce, sníží se i bariéry při komunikaci. Učitelé stále udržují kontakt se svými studenty a stimulují je k adekvátnímu pracovnímu tempu. O nudných hodinách, které známe z doby své školní docházky, nemůže být ani řeč. Diskutovaná témata jsou volena s ohledem na aktuálnost a užitečnost v normálním osobním životě. Rovněž přístup k jejich zpracování je volen s ohledem na přitažlivost a aktivní zapojení žáka do vyučovacího procesu. Jazyk je používán prakticky, proto gramatická pravidla student přijímá absolutně přirozeně, osvojuje si je a okamžitě používá v hovoru.

Aktivní metody výuky

Slovíčka jsou stavebním materiálem a gramatika způsob, jakým jsou spojována a kombinována dohromady tak, aby vytvořila smysluplnou a požadovanou informaci. Znalost cizího jazyka spočívá v jeho aplikování v praxi. Je zbytečné umět teoreticky popsat jednotlivé poučky, podstatné je, je používat. Z tohoto důvodu se v jazykových kurzech mluví převážně anglicky. Student je tak nucen k vyjádření svého názoru, dostatečné argumentaci a pohotové komunikaci. S tím samozřejmě úzce souvisí získání bohaté slovní zásoby, kterou okamžitě a aktivně používá. V průběhu hodiny dochází k nácviku řady modelových situací z praxe. Účastníci kurzu jsou tudíž následně vybaveni pro běžný život v cizojazyčném prostředí a nemusí čelit obavě a strachu při mluvení anglicky.

Ukázková hodina zdarma

Jazyková škola Lite nabízí ukázkovou hodinu zdarma, kterou si zájemce může vybrat na dvanácti pobočkách na území celé České republiky. Studenti si mohou na vlastní kůži vyzkoušet aktivní metody při výuce cizího jazyka a zaujmout vlastní názor ohledně nabytí nových vědomostí, osvojení gramatiky a získání nových slovíček, jež jsou běžně používané v současnosti. Vývoj jde mílovými kroky. I jazyk se mění. My také používáme jiné výrazy, než které používaly naše babičky. Stejně se mění i metody výuky. Současným trendem je maximální zjednodušení s ohledem na efektivitu.